Általános szerződési feltételek

Á L T A L Á N O S   S Z E R Z Ő D É S I   F E L T É T E L E K

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1 A Cicli Ottime Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-324790, adószám: 26336255-2-42, székhely: 1143 Budapest, Semsey Andor utca 17., telefon: 0620-229-3950, 0620-594-8409, e-mail cím: cicliottime@gmail.com, a továbbiakban: ”Cicli Ottime Kft.”) 2018. május 9. napja óta Magyarországon működő, törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely a https://biondobike.hu/ címen elérhető honlapot (a továbbiakban: ”Honlap”), továbbá a 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 48.  szám alatt található kerékpárüzletet (a továbbiakban: ”Üzlet”) fenntartja és üzemelteti. Az Üzlet nyitvatartása: az Üzlet kedden, szerdán és csütörtökön 12:00 és 20:00 óra között, pénteken 12:00 és 19:00 óra között, szombaton 11:00 és 14:00 óra között van nyitva. Az Üzlet hétfőn és vasárnap zárva tart. 

1.2 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a https://biondobike.hu/ címen található honlapon üzemeltetett webáruházban (továbbiakban: ”Webáruház”) a Cicli Ottime Kft.-vel a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Online Szerződés”) alapján, továbbá az Üzletben kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Offline Szerződés”, az Online és az Offline Szerződés a továbbiakban külön-külön: ”Szerződés”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő vevőkre (a továbbiakban: ”Vevők”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapokra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a Honlapok összes aloldalára. A Honlapok tárhely-szolgáltatója adatai: Rackforest Zrt. (székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11., V. emelet B05001. ajtó, adószám: 32056842-2-41, e-mail cím: info@rackforest.com).

1.3 A jelen ÁSZF a Honlapokat olvasó, megtekintő, látogató felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat is tartalmazza.

1.4 A jelen ÁSZF hatálybalépése napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapokon történő közzétételének, illetve az Üzletben történő közzétételének napja, amely mindkét esetben 2024. április 8. napja. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vevőre és felhasználóra vonatkoznak, és a Vevő a vonatkozó Szerződés megkötésével, a Felhasználó a Honlap megnyitásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Vevő a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

1.5 A Cicli Ottime Kft. jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítani, ugyanakkor a Cicli Ottime Kft. köteles biztosítani, hogy a hatályos és valamennyi korábbi ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhetőek legyenek. Valamennyi Szerződésre a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

2. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

2.1 A Felhasználók a Honlap(ok) megnyitásával tudomásul veszik, hogy a Honlapok a Cicli Ottime Kft. által üzemeltetett és karbantartott honlapok. A Cicli Ottime Kft. nem vállal felelősséget olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak. 

2.2 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapokon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) a Cicli Ottime Kft. tulajdonában álló, szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői jog által védett elemek. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Cicli Ottime Kft. kizárólagos tulajdonosa a https://www.facebook.com/BiondoBike oldalnak (a továbbiakban: ”Facebook oldal”). A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Facebook oldalra feltöltött Tartalmi és a formai elemekre is a jelen fejezetben meghatározott szabályok vonatkoznak.

2.3 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a Cicli Ottime Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja (Cicli Ottime Kft.) nevének és a Honlap(ok) címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, átdolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapokon elhelyezett képeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, a képeken található vízjelet eltávolítani, a Honlap(ok) működését zavarni, a Honlap(ok) tartalmát módosítani (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén kötbért köteles fizetni. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a kötbér összegét az Cicli Ottime Kft. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 7 (hét) naptári napon belül kifizeti az Cicli Ottime Kft. a Raiffeisen Banknál vezetett 12010862-01668262-00100000 számú bankszámlájára (a továbbiakban: ”Cicli Ottime Bankszámla”). A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1 (egy) napon belül megszünteti, így a Honlap(ok)ról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az előző mondatban foglalt kötelezettségének az előző mondatban foglalt határidőben nem tesz eleget, minden késedelemmel érintett naptári nap után 10.000,- Ft, azaz tízezer forint összegű késedelmi kötbért köteles az Cicli Ottime Kft.-nek kifizetni. A Kötbér mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó, vízjel) eltávolítása, másolása, stb., 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt kötbér jogcímén meghatározott összegek a Jogsértés súlyával arányban álló, jogsértésből eredő szankciók, melyek értékarányosnak tekintendőek. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a kötbér jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári jogi és egyéb jogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy az Cicli Ottime Kft. a határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást, peres eljárást, stb. indíthat a jogsértővel szemben, mely eljárások költsége a kötelezettet terheli. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy az Cicli Ottime Kft. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás). A kötbér megfizetése nem mentesíti a jogsértőt a Szerződés rendelkezéseinek megszegéséből eredő vagy egyéb módon az Cicli Ottime Kft. részére okozott károk megtérítése alól, melyért helytállási kötelezettséggel tartozik.

3. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

3.1 A jelen ÁSZF rendelkezései valamennyi, a Cicli Ottime Kft. mint eladó és az Vevő (a Cicli Ottime Kft. és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött Szerződésre vonatkoznak. A Szerződések keretében a Cicli Ottime Kft. a tulajdonában álló vagy a tulajdonába kerülő egy vagy több ingóság, elsősorban kerékpárok, ruházat, kiegészítők és alkatrészek (a továbbiakban: ”Termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre. A Cicli Ottime Kft. úgy nyilatkozik, hogy a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. A Cicli Ottime Kft. már ehelyütt is úgy nyilatkozik, hogy a Vevő részére átadásra kerülő Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Termékek a Honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a Termékek konkrét tulajdonságait a Termékekhez mellékelt útmutató tartalmazza. A Cicli Ottime Kft. vállalja, hogy a Webáruházban részletesen feltünteti a forgalmazott Termékek nevét, leírását, lényeges jellemzőit és a Termékekről, vagy azok esetleges csomagolásáról fotót jelenít meg. A jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Cicli Ottime Kft. jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik a Cicli Ottime Kft. tulajdonát (beszállítónál készleten lévő Termékek).

3.2 A Felek egymással elsődlegesen írásban kötelesek kommunikálni. A jelen ÁSZF értelmezésében írásbeli kommunikációnak minősül levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton közölt nyilatkozat. A Cicli Ottime Kft. kizárólag a cicliottime@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat – a jelen ÁSZF-ben foglalt kivétellel – írásban, valamint a Honlapokon keresztül biztosított egyéb elektronikus úton teszik meg. Ha Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bármilyen változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles e-mailben jelezni a Cicli Ottime Kft. felé. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Cicli Ottime Kft. nem vállal felelősséget a vevői adatváltozás bejelentésének elmulasztásából vagy késedelméből eredő semmilyen kárért.

3.3 A Szerződést jogi személy vagy egyéb jogalany, továbbá a legalább a 16. (tizenhatodik) életévét betöltött természetes személy Vevő köthet.

3.4 A Felek az Offline Szerződést az Üzletben kötik meg, készleten nem lévő Termék megrendelése esetén írásos formában.

3.5 A Felek az Online szerződést a Webáruházon keresztül kötik meg. Az Online szerződések is iktatásra kerülnek, és azok írásba foglalt szerződésnek minősülnek. A Vevő a megvásárolni kívánt Terméket a Webáruház felületén kattintással a kosárba helyezi. A Vevő a kosár ikonra kattintással ellenőrizheti a kosár tartalmát, illetve azt módosíthatja. A Vevő által a megrendelés során megadott adatok (név / cégnév, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím) tartalma bármikor ellenőrizhető, megváltoztatható a vásárlás során.

3.6 A Vevő a számlázási és a szállítási adatok megadását követően az alábbi termékátvételi módok közül választhat: szállítási címre szállítás vagy az Üzletben történő átvétel. Ezt követően a Vevő kiválasztja a fizetési módot. A Vevő a megrendelése adatait a ’Megrendelés megtekintése’ menüpont alatt ellenőrizheti és véglegesítheti. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A Cicli Ottime Kft. és a Vevő között a Szerződés a fizetési mód, a szállítási mód, valamint az adatainak megadása/ellenőrzését (szükség szerint javítását) követően a ’Megrendelés elküldése’ gombra kattintással (a továbbiakban: ”Megrendelés”) jön létre. A Cicli Ottime Kft. az elküldött Megrendelést a Megrendelés során megadott e-mail címen elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolja vagy jelzi a Vevőnek e-mailben, ha az adott Megrendelést esetlegesen nem tudja teljesíteni. A Szerződés a Vevő és a Cicli Ottime Kft. között a jelen pontban foglaltak teljesülésével, a Megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg jön létre.

3.7 A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok és kötelezettségek terhelik, így különösen a Vevőt fizetési kötelezettség terheli. A Vevő akkor tud a ’Megrendelés elküldése’ gombra kattintani, ha kifejezett nyilatkozatával elfogadta a jelen ÁSZF-et. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott fizetési és szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség. A Vevő a Megrendelés során külföldi és belföldi szállítási címet egyaránt megadhat. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Cicli Ottime Kft. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. A Cicli Ottime Kft. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Cicli Ottime Kft.-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. 

3.8 A Termékek vételára (a továbbiakban: ”Vételár”) forintban és euróban is meghatározásra kerül és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Vevő a Vételárat jogosult forintban vagy euróban is megfizetni. Belföldi kiszállítás esetén a kiszállítási díj összege (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj”) 100 EUR, azaz száz euró alatti értékű Megrendelés esetén 11 EUR, azaz tizenegy euró, 100 EUR, azaz száz euró feletti értékű Megrendelés esetén 0,- EUR, azaz nulla euró. Kivételt képeznek ez alól a kerékpárok, melyek belföldi kiszállítása a kerékpár összegétől függetlenül 30.000,- Ft / kerékpár, azaz harmincezer forint kerékpáronként. Külföldi kiszállítás esetén a Cicli Ottime Kft. a nemzetközi zónatáblázat alapján, a kiszállítandó termék tömegének és súlyának függvényében határozza meg a Kiszállítási díjat. Az európai vámmentes országokba történő kerékpár kiszállítás esetén a Webáruházban a Termék melletti ablakban feltüntetetett országonkénti Kiszállítási díjak az irányadóak. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Cicli Ottime Kft. meghatározott külföldi országokba tud termékkiszállítást biztosítani. A Cicli Ottime Kft. kéri a Vevőket, hogy külföldre kívánt kiszállítás esetén előzetesen érdeklődjenek a kiszállítási feltételekről. A Kiszállítási díj módosítására a jelen ÁSZF a Vételár módosítására vonatkozó rendelkezései értelemszerűen irányadóak. A Cicli Ottime Kft. eseti és időszakos akciókat (a továbbiakban: ”Akció(k)”) hirdethet, amely Akciókkal érintett Termék(ek) köre, az Akció időszaka és mértéke meghatározása a Cicli Ottime Kft. joga. A Cicli Ottime Kft. jogosult bármilyen Akciót bármikor mindenféle jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. Az Akciókkal érintett Termékek csak korlátozott mennyiségben állnak a Cicli Ottime Kft. rendelkezésére, ezért a Cicli Ottime Kft. jogosult a Termékek esetleges készletből elfogyása esetében az Akciót az Akciónak a hirdetés(ek)ben meghatározott időtartama előtt megszüntetni. Az Akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az Akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek a Cicli Ottime Kft.-t kötik. Az Akció során érvényes árakat, illetve az Akció időtartamát a Cicli Ottime Kft. a Honlapon teszi közzé. A Vevő a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012 (XII.4.) Korm.rendelet módosításáról szóló 685/2023 (XII.29.) Korm.rendelet értelmében rendelése kiszállítását a Magyar Posta Zrt. ún. egyetemes belföldi csomagszolgáltatása útján is kérheti, amennyiben a rendelt küldemény (a Termék és a csomagolás) súlya nem haladja meg a 10 kg-ot (tíz kilogrammot) és/vagy a csomag mérete nem haladja meg a 300 cm-t (háromszáz centimétert) (a továbbiakban: ”Postai kiszállítás”). A Postai kiszállítás ára a Magyar Posta Zrt. által alkalmazott mindenkori díjszabással (a továbbiakban: ”Postai kiszállítási díj”) egyezik meg, azzal, hogy Postai kiszállítás esetén a Postai kiszállítási díjon felül a Cicli Ottime Kft. csomagonként 10.000,- Ft + ÁFA, azaz tízezer forint plusz általános forgalmi adó csomagkezelési díjat (a továbbiakban: ”Csomagkezelési díj”) számol fel. Postai kiszállítás kizárólag banki előreutalás esetén vehető igénybe, azaz kizárólag a Vételár, a Postai kiszállítási díj és a Csomagkezelési díj maradéktalan, banki átutalás útján történt megfizetése esetén. A Cicli Ottime Kft. az átutalandó összegről díjbekérőt állít ki. A Cicli Ottime Kft. tájékoztatja a Vevőket, hogy a Postai kiszállítás esetén a szállítási idő akár 90 (kilencven) nap is lehet. A Cicli Ottime Kft. tájékoztatja a Vevőket, hogy a Postai kiszállítás esetén a Termék kizárólag a Magyar Posta Zrt. által működtett postafiókokban vehető át, házhoz szállítás vagy egyéb kiszállítás nem lehetséges. A Cicli Ottime Kft. kéri a Vevőket, hogy ha a Terméket Postai kiszállítással kérik kiszállíttatni, azt a cicliottime@gmail.com e-mail címre írt e-mailben kifejezetten jelezzék. 

3.9 A Cicli Ottime Kft. jogosult a Vételár módosítására azzal, hogy az új Vételár a Honlapo(ko)n történő feltüntetésétől érvényes. A Cicli Ottime Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, a Vételár Honlapon történő hibás feltüntetése miatt. A megváltozott Vételárról a Cicli Ottime Kft. a hibáról való tudomásszerzését követően haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 4. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 4. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát a Cicli Ottime Kft.-nek a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 10 (tíz) napon belül nem közli a Cicli Ottime Kft.-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával.

3.10 A Cicli Ottime Kft. vállalja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságokban (műszaki leírás, technikai adatok) megegyezik a Honlapon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék a valóságban színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet.

3.11 A készleten nem lévő Termék az Üzletbe történő megérkezéséről a Cicli Ottime Kft. e-mailben vagy telefonon értesíti a Vevőt. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék Megrendelésétől a Termék az Üzletbe történő megérkezéséig több hónap is eltelhet. Kerékpár megrendelése esetén annak összeszerelése az Üzletben történő átvétel esetén ingyenes. A Termék átvételekor a Vevő jogosult és köteles a csomagolást és a kibontott Terméket tételesen ellenőrizni és a hibátlan teljesítést az átvételi elismervény, fuvarlevél vagy a számla átvételével nyugtázni. A Vevő jogosult a Terméket az átvételkor a csomagolásából kibontani és a Terméket megvizsgálni. Ezt követően a Cicli Ottime Kft.-nek nem fogadja el a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét, amelyet a Vevő a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. A Vevő köteles a szerződésszerűen szolgáltatott Termék átvételére. Ha a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, a Vevő a Cicli Ottime Kft.-nak az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni. Ha a Cicli Ottime Kft. által meghatározott időpontot követő 14 (tizennégy) napig a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból nem kerül sor, a Cicli Ottime Kft. jogosult a Szerződéstől elállni és a részére megfizetett Teljes árat megtartani.

3.12 Online Szerződés esetén A Vevő a Vételárat, valamint az esetleges Kiszállítási díjat az alábbi bankkártyákkal tudja megfizetni: VISA, MASTER CARD, MAESTRO, MASTER CARD SECURE CODE. Forintban történő bankkártyás fizetés esetén a webáruházban feltüntetett forint összeg fizetendő. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Cicli Ottime Kft. a számlát a Vételárról, vagy a Vételárnak a Vevő által választott fizetési módtól függően a Kiszállítási díjjal növelt összegéről (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: ”Számla”). A Cicli Ottime Kft. a Számlát a Vevőnek a megrendelés során megadott adatai alapján állítja ki és e-mailben a Termék átvételétől számított legkésőbb 3 (három) munkanapon belül megküldve vagy papír alapon a Termékkel együtt adja át a Vevőnek. A Termék tulajdonjogát a Cicli Ottime Kft. a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre.

4. ELÁLLÁSI JOG

4.1 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Cicli Ottime Kft. a Szerződés megkötésétől a Termék Vevő általi átvételéig jogosult a jogügylettől elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Terméket a Cicli Ottime Kft. beszállítói nem tudják a Cicli Ottime Kft. rendelkezésére bocsátani megfelelő időben, vagy a Termék vételára a Honlapon hibásan került feltüntetésre. A jelen pontban foglalt elállás esetén a Cicli Ottime Kft. jogosult, de nem köteles a Termék helyett a Termékkel megegyező tulajdonságú új Terméket a Vevő részére felajánlani. A Cicli Ottime Kft. a jelen pontban foglalt elállás esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Cicli Ottime Kft. az elállást nem köteles megindokolni. A Cicli Ottime Kft.-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés.

4.2 Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: ”Fogyasztó”), jogosult az Online Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult az Online Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. Online Szerződés esetén a Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával a Cicli Ottime Kft.-nek a Cicli Ottime Kft. postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött, vagy a cicliottime@gmail.com e-mail címre e-mail útján eljuttatott egyértelmű elállási nyilatkozatával (a továbbiakban: ”Elállási nyilatkozat”) élhet. A levél vagy e-mail formájában tett Elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül elküldi / postára adja a Cicli Ottime Kft. részére. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg. A Fogyasztó az Elállási nyilatkozat megtétele után haladéktalanul köteles a Terméket saját költségén a Cicli Ottime Kft. részére visszajuttatni. A Cicli Ottime Kft. a Teljes árat az elállási nyilatkozat átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Cicli Ottime Kft. addig visszatartja a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza vagy hitelt érdemlően nem bizonyította, hogy a Terméket visszaküldte a Cicli Ottime Kft. részére. A Vevő köteles a Termék kipróbálásához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a Cicli Ottime Kft.-nek. A Cicli Ottime Kft. megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a Cicli Ottime Kft.-nek, hogy az átvétellel a Cicli Ottime Kft.-nek költsége merülne fel.

4.3 Online Szerződés esetén a Fogyasztó nem jogosult elállni a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja értelmében minden olyan Termék megvásárlásától, amely Termék egészségvédelmi- vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (a továbbiakban: ”Higiéniai termék(ek)”). A Vevő a Higiéniai termékek vonatkozásában akkor jogosult élni az elállási jogával, ha a Higiéniai termék csomagolását nem bontotta fel.

4.4 A Cicli Ottime Kft. a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Cicli Ottime Kft. a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

5. KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

5.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Cicli Ottime Kft.-t a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. 

5.2 A Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 6 (hat) hónapon belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: ”Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Cicli Ottime Kft. a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határidejének, azaz a Termék a Fogyasztó általi átvételét követő 6 (hat) hónap letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Termék hibájának az oka a Cicli Ottime Kft. teljesítése előtt keletkezett. A Cicli Ottime Kft. az őt terhelő bizonyítási kötelezettség teljesítése érdekében jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől (a továbbiakban: ”Szakértő”) szakvéleményt (a továbbiakban: ”Szakvélemény”) kérni. A Felek megállapodnak, hogy a Cicli Ottime Kft. a bizonyítási kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a Termék hivatalos szakszervizének (a továbbiakban: ”Szakszerviz”) Szakvéleményét bekéri a Termék hibájának az okáról. Ha a Fogyasztó nem fogadja el előzetesen a Szakértő vagy a Szakszerviz Szakvéleményét, a Cicli Ottime Kft. köteles új Szakértőt megjelölni. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a Cicli Ottime Kft. hibás teljesítését (tui. azt, hogy a hiba oka a Termék a Vevő általi átvétele előtt keletkezett) Szakértő vagy Szakszerviz által adott Szakvéleménnyel maga köteles bizonyítani. A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni a Cicli Ottime Kft.-val. A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekintetni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételétől számított 2 (kettő) évig, míg a Fogyasztónak nem minősülő Vevő 1 (egy) évig érvényesítheti a Cicli Ottime Kft.-vel szemben.

5.3 A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Termék kijavítását vagy kicserélését, ugyanakkor a Cicli Ottime Kft. a Vevő által választott kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Cicli Ottime Kft.-nek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. Ha a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül a Terméknek olyan hibája miatt kívánja a Termék kicserélését, amely hiba a Termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, a Cicli Ottime Kft. nem dönthet a Termék kijavításáról aránytalan többletköltségre hivatkozással. A kicserélést és a kijavítást – a Termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Cicli Ottime Kft. törekszik arra, hogy a kicserélést és a kijavítást 15 (tizenöt) napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kicserélés és a kijavítás ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. A Cicli Ottime Kft. nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Termék Cicli Ottime Kft.-hez történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni.

5.4 A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti a Cicli Ottime Kft.-től, a hibát a Cicli Ottime Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy a Szerződéstől elállhat, ha a Cicli Ottime Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.

5.5 A Cicli Ottime Kft. a Fogyasztó által megvásárolt Termékre hibás teljesítésért – a kötelező törvényen meghatározott jótálláson felül további – jótállást vállalhat. A Cicli Ottime Kft. által vállalt jótállás nem érinti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott Termékekre vonatkozó kötelező jótállást. A jótállás érvényesítésének határidejéről a Cicli Ottime Kft. a Termék leírása mellett, a Honlapon tájékoztatja a Fogyasztót. A jótállás csak a Fogyasztót illeti meg. Nem minősül Fogyasztónak, így nem illeti meg jótállási jog különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaságot, egyesületet, alapítványt. A jótállás időtartama: 10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 (egy) év, 100.000,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 (kettő) év, 250.000,- Ft eladási ár felett 3 (három) év.

5.6 A jótállási igény érvényesítéséhez a Termék átvételével egyidőben kapott jótállási jegy (a továbbiakban: ”Jótállási jegy”) szükséges. A Jótállási jegyet a Cicli Ottime Kft. a szükséges adatokkal kitöltve a Fogyasztó részére a Termék Fogyasztó általi átvételének napján a Termék átadásával egyidejűleg papír alapon, vagy a Termék átadásának napján e-mailben küldi meg. A Jótállási jegy esetleges elvesztése esetében a Cicli Ottime Kft. a Fogyasztó kérésére a Jótállási jegyet pótolhatja. A Jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a jótállási igény érvényesítését, ebben az esetben a Termékről kapott Számlával lehet a jótállási igényt érvényesíteni. A Jótállási jegy tartalmazza a Cicli Ottime Kft. megnevezését, címét, a Termék azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát, a gyártó nevét, címét, a Szerződéskötés, valamint a Terméknek a Fogyasztó részére történő átadásának időpontját, a Fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállás kezdő időpontja a Termék átvételének időpontja.

5.7 A jótállási igény érvényesítése során a Cicli Ottime Kft.-t terheli annak a bizonyítása, hogy a Termék hibájának az oka a Cicli Ottime Kft. teljesítése után keletkezett (mentesülés a jótállási kötelezettség alól).

5.8 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy elveszíti a jótállási jogát, ha a Fogyasztó és/vagy harmadik személy a hiba felfedezése után a Termék tulajdonságait megváltoztatja, a Terméken olyan változtatást eszközöl, amelynek célja a Termék hibájának megjavítása (így különösen: a Termék külső burkolatának felnyitása, a Termék szétszerelése, stb.).

5.9 A jótállásból eredő jogokat a Termék tulajdonjogának ingyenes vagy visszterhes átruházása esetén a Fogyasztónak minősülő új tulajdonos (a továbbiakban: ”Új tulajdonos”) a jelen ÁSZF rendelkezései alapján érvényesítheti a Cicli Ottime Kft.-vel szemben. Az előző mondatban foglalt esetben a Termék Új tulajdonosa a Cicli Ottime Kft. kérésére köteles a Termék átruházásának a jogcímét hitelt érdemlően bizonyítani. A Termék Új tulajdonosa a Jótállási jegyet a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján köteles a jótállási igényének érvényesítése során bemutatni. A jelen pontban foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha az Új tulajdonos nem minősül Fogyasztónak.

5.10 A jótállás a Fogyasztó a jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

6. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

6.1 Ha Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető jótállási vagy kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni a Cicli Ottime Kft.-vel szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.

6.2 A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt a Cicli Ottime Kft.-nek a cicliottime@gmail.com e-mail címre írt e-maillel tett bejelentésével teheti meg.

6.3 A Cicli Ottime Kft. a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és a Cicli Ottime Kft. közötti Szerződés keretében eladott Termék megnevezését, Vételárát; a Szerződés Cicli Ottime Kft. általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Cicli Ottime Kft. a panaszt a panasz bejelentését követő 48 (negyvennyolc) órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt. A 48 (negyvennyolc) óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. A Jegyzőkönyvet a Cicli Ottime Kft. a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá.

6.4 Ha a Cicli Ottime Kft. a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a Cicli Ottime Kft. megadja. A Cicli Ottime Kft. a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet a Cicli Ottime Kft. három évig megőrzi.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1 A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak. A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a Cicli Ottime Kft. ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

7.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

7.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

7.4 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Cicli Ottime Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. A Cicli Ottime Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Fogyasztó ezen kívül jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni az alábbi linken keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Budapest, 2024. április 8.